پیامد های بد اخلاقی

 

پیامد های بد اخلاقی

 

ائمّهمعصومینعلیهمالسلامدرروایاتاسلامىبراىسوءخلق،آثارىاعمازدنـیـوىواخـروىذکرکردهاند. بادقتدرزندگىوسرنوشتافرادبدخلق،انسانبهخوبىدرمىیابدکهچگونهعرصهزندگىبربدخلقهاتنگشدهودرنهایت،کارشانبهفلاکتوبـدبـخـتـىمـنـجرشدهومىشود. درمقابل،انسانهاىخوشاخلاقرامىبینیدکهدراثرحسنخـلقازمـوفـقـیـتـهـاوگشایشهایىبهرهمندشدهومىشوند. اینکبهبرخىازآثاربدخلقىاشارهمىکنیم

/ 0 نظر / 38 بازدید