# حدیث_در_مورد_اهل_بیت_(ع)

سوال

شخصیازامامعلی(ع) پرسید: عددیرابهدستمنبدهکهقابلقسمتبر 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8و 9و 10 باشدبیآنکهباقیبیاورد. امامعلیبیدرنگبهاوفرمود: " اضربایاماسبوعکفیایامسنتک " یعنی:" روزهایهفتهرابرروزهاییکسالخودتضربکن" سوالکنندههفترادر 360 ضربکرد.حاصلآنیعنی 2520 برتمامآناعدادقابلقسمتبودبیآنکهباقیماندهبیاورد.
/ 1 نظر / 58 بازدید