سوال


شخصیازامامعلی(ع) پرسید:

عددیرابهدستمنبدهکهقابلقسمتبر 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8و 9و 10 باشدبیآنکهباقیبیاورد.

امامعلیبیدرنگبهاوفرمود:

" اضربایاماسبوعکفیایامسنتک "

یعنی:" روزهایهفتهرابرروزهاییکسالخودتضربکن"

سوالکنندههفترادر 360 ضربکرد.حاصلآنیعنی 2520 برتمامآناعدادقابلقسمتبودبیآنکهباقیماندهبیاورد.

/ 1 نظر / 59 بازدید

با سلام مطلب جالبی بود. لطفاَ منبع آن را ذکر کنید.